Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tässä tietosuoja- ja rekisteriselosteessa kerrotaan, mitä tietoja verkkosivujen
palveluiden käyttämisen yhteydessä kerätään ja mihin tietoja käytetään. Käyttämällä
palvelua sinun katsotaan hyväksyvän henkilötietojesi käsittelyn tämän tietosuoja- ja
rekisteriselosteen mukaisesti. Tietosuoja- ja rekisteriseloste on Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston asetuksen EU 2016/679 (EU:n
yleinen tietosuoja-asetus) mukainen.

Laadittu 30.6.2021.

1. Rekisterinpitäjä
INterapia
Postiosoite: Einarintie 3, 60800 Ilmajoki
Y-tunnus: 2026952-5
Puhelin: 040 590 0210
Sähköposti: markku@markkusiltala.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Markku Siltala
Puh. 040 590 0210
Sähköposti: markku@markkusiltala.fi

3. Rekisterin nimi
Markku Siltalan / INterapian tarjoamien palveluiden asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus tai sopimus, jossa rekisteröity/palveluiden käyttäjä on osapuolena.
Henkilötietoja kerätään ja käsitellään
▪ palveluiden tuottamiseen, kehittämiseen, käytön tilastointiin
▪ tilausten maksamiseen, laskutuksen ja toimitusten hoitamiseen
▪ asiakaspalveluun ja yhteydenpitoon sekä muuhun asiakassuhteen ylläpitoon
▪ henkilökohtaisen käyttäjäkokemuksen tuottamiseen ja kehittämiseen.

Henkilötietoja voidaan käyttää henkilötietolain mukaisesti anonymiteettiä suojaten
myös tutkimuksellisiin ja tilastollisiin tarkoituksiin. Kun palveluiden käyttäjä lähettää kokemuskertomuksensa sivuston palvelujen kautta tai muulla tavoin (kirje/sähköposti/ääni- tai kuvatiedosto), hän luovuttaa Markku Siltalalle oikeuden käyttää kokemuskertomustaan anonyymisti kirjallisesti ja/tai suullisesti ja/tai digitaalisesti aihepiirin käsittelyssä ja esittelyssä. Kokemuskertomusten lähettäjien henkilötietoja ei luovuteta toisille osapuolille.
Lisäksi tietoja voidaan käsitellä lain mukaisten velvoitteiden kuten kirjanpidon,
verotuksen ja muiden viranomaistarkoitusten ja -velvoitteiden hoitamiseksi.
Henkilötietoja säilytetään tarvittavan ajan tässä rekisteriselosteessa määriteltyjen
käyttötarkoitusten suorittamiseksi. Anonymiteettisuojatun tai tilastollisen tiedon
säilyttämistä ei rajoiteta. Rekisteritiedot poistetaan pyydettäessä.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterin sisältämiä tietoja ovat:
▪ yksityishenkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
▪ yrityksen/yhdistyksen nimi, osoite, y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
▪ asiakassuhdetta koskevat tilaus- ja laskutustiedot sekä asiakaspalautteet
▪ palveluiden käyttöä koskevat tiedot ja käyttäjäanalyysitiedot
▪ lupatiedot ja kiellot
▪ palveluiden käyttäjän antamat kiinnostustiedot
▪ mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot

6. Evästeet
Rekisteri hyödyntää evästeitä eli käyttäjän tietokoneeseen tallennettavia pieniä
tekstitiedostoja palvelun istunnon hallitsemisessa, kävijäseurannassa ja palvelun
käyttäjäkokemuksen muokkaamisessa.

7. Tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan suoraan asiakkaalta, sopimuksista,
asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

8. Tietojen luovutukset
Palveluntarjoaja ei luovuta rekisterin tietoja muutoin kuin lainsäädännön velvoittamissa/sallimissa rajoissa. Tietoja rekisteristä ei luovuteta EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle; uutiskirjeiden tilaajien tietoja käsitellään kaikkialla samoin perustein kuin EU:n sisällä. Asiakkaan henkilötietoja ei julkaista INterapian
ylläpitämissä palveluissa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla
käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet- palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamisesta
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa tai poistaa rekisteriin
tallennetut tietonsa ja pyytää mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai
puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa tai poistaa
hänestä tallennetut tiedot tai pyytää niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti
rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää
todistamaan henkilöllisyytensä.

(C) MARKKU SILTALA
markku@markkusiltala.fi
Y-tunnus: 2026952-5

(C) Markku Siltala